Algemene voorwaarden

1.Definities

– ClubDisplay: ClubDisplay, KvK nummer 65283449.

– Opdrachtgever: de partij die met ClubDisplay een overeenkomst heeft gesloten of daarover met ClubDisplay in onderhandeling is.

– Order: een verzoek tot levering van Opdrachtgever aan ClubDisplay in welke vorm dan ook.

– Concessiegever: derde partij die ClubDisplay de rechten verleent Reclameruimte te exploiteren.

– Reclameruimte: het medium waarop, waaraan of via welke Reclamemiddelen kunnen worden getoond en/of ten gehore worden gebracht.

– Reclamemiddel: de (al dan niet stoffelijke) drager van een al dan niet commerciële uiting.

– Nederlandse Reclame Code (“NRC”): de ten tijde van het aanbrengen van het Reclamemiddel laatstelijk door de Stichting Reclame Code vastgestelde en in werking getreden regels waaraan reclame moet voldoen.

– Schriftelijk: geschreven, waaronder uitdrukkelijk ook elektronische berichten bijvoorbeeld per e-mail.

– Storing: het geheel of gedeeltelijk niet functioneren van Reclameruimte als gevolg waarvan een uiting niet volledig wordt getoond. Als Storing gelden uitdrukkelijk niet onderbrekingen van minder dan 3 aaneengesloten minuten, geplande werkzaamheden of onderhoud aan Reclameruimte en storingen als gevolg van overmacht.

2. Toepasselijkheid

2.1 ClubDisplay handelt uitsluitend onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing op alleaanbiedingen (waaronder offertes) van en overeenkomsten met ClubDisplay.

2.3 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het plaatsen van een Order.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle prijsopgaven van ClubDisplay zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten, wijzigingen en zolang ClubDisplay op dezelfde voorwaarden kan inkopen en leveren. Prijsopgaven impliceren geen aanbod en dienen uitsluitend ter informatie: zij kunnen uitdrukkelijk niet door aanvaarding tot een verplichting van ClubDisplay leiden.

3.2 Na ontvangst van een Order, bevestigt ClubDisplay de Order schriftelijk aan Opdrachtgever en komt een overeenkomst tot stand. De bevestiging is vormvrij en kan bijvoorbeeld ook bestaan uit verzending van een op de Order betrekking hebbende factuur door ClubDisplay of planning van de levering.

3.3 Alle door ClubDisplay verschafte informatie (waaronder specificaties en anderetechnische gegevens), wordt door ClubDisplay naar beste weten verstrekt, doch bindt ClubDisplay niet. Afwijkingen van deze informatie is geen reden om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te wijzigen.

3.4 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze alle hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtgever jegens ClubDisplay.

3.5 Indien Opdrachtgever een bemiddelaar is die mede ten behoeve van een derde de overeenkomst sluit, wordt de bemiddelaar
geacht mede namens deze derde te ondertekenen. De bemiddelaar staat in voor zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid en garandeert de derde op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de overeenkomst en de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

4. Levering

4.1 Overeenkomsten worden gesloten voor de in de bevestiging vermelde periode en Reclameruimte. Indien ClubDisplay niet langer gerechtigd is bepaalde Reclameruimte te exploiteren, dan eindigt van rechtswege het gedeelte van de overeenkomst dat betrekking heeft op die Reclameruimte.

4.2 ClubDisplay heeft het recht een campagne te onderbreken met een periode van maximaal 4 weken, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is op die grond de overeenkomst te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of restitutie te verlangen, op voorwaarde dat ClubDisplay Opdrachtgever de mogelijkheid geeft de looptijd van de campagne aan het einde van de overeengekomen periode voor een duur gelijk aan de duur van de onderbreking, kosteloos te verlengen.

5. Tarieven

5.1 Alle door ClubDisplay gecommuniceerde/geoffreerde/ overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met uitvoering van de overeenkomst.

6. Inhoud en vorm van de reclame-uiting

6.1 ClubDisplay gaat iedere overeenkomst aan onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het recht plaatsing van een bepaalde reclame-uiting te weigeren.

6.2 Met het oog op het in 6.1 bedoelde recht legt Opdrachtgever het ontwerp van een reclame-uiting zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zes weken voor de beoogde plaatsing aan ClubDisplay voor. ClubDisplay zal eventuele bezwaren binnen 5 werkdagen na ontvangst van het ontwerp aan Opdrachtgever kenbaar maken en Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontvangst van het ontwerp schriftelijk in kennis stellen van een eventuele beslissing om plaatsing van de desbetreffende reclame-uiting te weigeren. Weigering van een Reclame-uiting leidt nimmer tot een toerekenbare tekortkoming van ClubDisplay, Opdrachtgever blijft de overeengekomen prijs aan ClubDisplay verschuldigd.

6.3 Ingeval van een weigering als bedoeld in 6.1/6.2, kan Opdrachtgever de vrijvallende Reclameruimte gebruiken voor plaatsing van diens niet door ClubDisplay geweigerde uitingen, mits deze tijdig (uiterlijk twee weken vóór plaatsing van de betreffende uitingen) worden aangeleverd, bij gebreke waarvan het ClubDisplay vrijstaat de vrijvallende Reclameruimte door derden -al dan niet tegen betaling- te doen gebruiken zonder tot enige afdracht, korting of restitutie aan Opdrachtgever gehouden te zijn.

6.4 Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk het belang van ClubDisplay om door het publiek, adverteerders, reclamebureaus, werknemers dan wel beleggers niet geassocieerd te worden met (de verspreiding van) bepaalde reclame-uitingen en het recht van ClubDisplay om bepaalde reclame-uitingen te weigeren.

6.5 Onverminderd het overige in dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vorm en inhoud van de door of vanwege hem aangeleverde of aangebrachte reclame.

6.6 Opdrachtgever staat er jegens ClubDisplay voor in dat een reclame-uiting -ook indien deze niet door ClubDisplay geweigerd zou worden- niet in strijd is met de openbare orde, de goede zeden, enig ter plaatse geldend overheidsbesluit, de wet, de overeenkomst, enig recht van enige derde dan wel de NRC en voldoet aan alle eisen die redelijkerwijs zijn te stellen aan de betreffende vorm van reclame waaronder de eis dat de reclame niet uitnodigt tot vandalisme.

6.7 ClubDisplay heeft te allen tijde het recht een geplaatste reclame-uiting te verwijderen indien ClubDisplay daar redenen voor aanwezig acht (bijvoorbeeld indien de reclame-uiting niet voldoet aan de in het voorgaande lid genoemde eisen, op last van een rechter of na sommatie van derden). Alle kosten samenhangende met die verwijdering zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.8 Opdrachtgever vrijwaart ClubDisplay volledig en onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden, en de daar uit voortvloeiende schade en kosten, die samenhangen met de reclame-uiting in de ruimste zin van het woord behoudens opzet of grove schuld van ClubDisplay. Van opzet of grove schuld is uitdrukkelijk geen sprake als ClubDisplay een reclame-uiting niet heeft geweigerd of niet heeft verwijderd.

7. Uitvoering

7.1 ClubDisplay zal de Reclameruimte beschikbaar stellen overeenkomstig de in de bevestiging vermelde termijn van
uitvoering. Deze termijn is niet te beschouwen als een zogenaamde fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever dient tijdelijke of blijvende verwijdering of buitengebruikstelling van reclame in opdracht van Concessiegever te gedogen.

7.3 Opdrachtgever dient direct na aanvang van de uitvoering de uitvoering op zichtbare gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken en/of klachten terstond schriftelijk aan ClubDisplay te melden, zodat ClubDisplay de melding kan verifiëren en zo mogelijk verhelpen. Na afloop van de uitvoering kan Opdrachtgever ClubDisplay niet meer aanspreken voor niet tijdens de uitvoering gemelde gebreken en klachten.

7.4 Bij langlopende campagnes behoudt ClubDisplay zich het recht voor deze te onderbreken, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is op die grond de Overeenkomst te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of restitutie te verlangen, op voorwaarde dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de campagneperiode kosteloos te verlengen met de onderbroken periode.

7.5 Indien minder Reclameruimte ter beschikking is gesteld en/of voor een kortere periode dan is overeengekomen dan zal, naar keuze van ClubDisplay, de door Opdrachtgever verschuldigde prijs naar rato worden verminderd danwel voor deduur van de niet geleverde periode en/of voor de omvang van de niet geleverde Reclameruimte een verlenging worden verstrekt.

7.6 Voor alle overeenkomsten geldt dat bij Storing in de overeengekomen Reclameruimten van maximaal 5% sprake is van conformiteit. Indien sprake is van Storing in de overeengekomen Reclameruimte van meer dan 5% dan zal ClubDisplay voor de storing van meer dan 5% naar evenredigheid compenseren, ter haar keuze door een nieuwe plaatsing, restitutie van (een gedeelte van de) plaatsingskosten c.q. het crediteren van het gefactureerde bedrag, etc.

8. Aanlevering reclamemateriaal

8.1 Reclamemateriaal dat door Opdrachtgever aan ClubDisplay wordt geleverd dient te voldoen aan de technische voorschriften en/of specificaties zoals verstrekt door ClubDisplay.

8.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en ordentelijke aanlevering van ruim voldoende reclamemateriaal dat geschikt is om voor het beoogde doel te worden gebruikt. Aanlevering dient te geschieden op het door ClubDisplay opgegeven adres. Indien Opdrachtgever niet voldoende of niet ordentelijk materiaal aanlevert, danwel indien het materiaal niet tijdig door ClubDisplay ontvangen is, dan staat het ClubDisplay vrij hetzij de reclame-uiting later aan te brengen of niet aan te brengen, hetzij deze naar bevind van zaken op kosten van Opdrachtgever aan te passen, onverminderd de verschuldigdheid van de prijs door
Opdrachtgever en zonder dat ClubDisplay aansprakelijk is voor enige hieruit voortvloeiende schade.

Share This